pl
plen

czytaj więcej

Regulamin

REGULAMIN

Regulamin określa zasady korzystania z usług najmu Apartamentów znajdujących się w Sopocie, za pośrednictwem serwisu www.sopockieapartamenty.com, firmy KOI Radosław Irga. 

I. REZERWACJA APARTAMENTU

 1. Rezerwacja następuje po konsultacji telefonicznej lub mailowej, oraz po potwierdzeniu przez pracownika firmy dostępności wybranego apartamentu, lub po bezpośredniej rezerwacji za pośrednictwem strony www.sopockieapartamenty.com

 2. Klient otrzymuje informację zwrotną, w postaci potwierdzenia wstępnej rezerwacji, w której zawarte są wszelkie informacje dotyczące płatności, wysokości i terminu wpłaty zadatku.

 3. Aby otrzymać potwierdzenie rezerwacji, należy wpłacić zadatek w wysokości 30% wartości rezerwacji. Przesłanie zadatku jest równoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji.

 4. Dokonując rezerwacji online za pomocą strony internetowej sopockieapartamenty.com, klient zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 30% wartości rezerwacji. Pozostałe 70% oraz opłaty dodatkowe, zostaną pobrane w dniu przyjazdu - podczas zameldowania.

 5. Dokonując rezerwacji na stronie internetowej www.sopockieapartamenty.com, Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu sopockieapartamenty.com. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

 6. Minimalny okres rezerwacji w sezonie wysokim to 3 noclegi. Rezerwacja krótszego pobytu możliwa jest gdy stanowi ona przedłużenie istniejącej rezerwacji lub gdy kończy się w dniu rozpoczęcia kolejnej rezerwacji.

 7. Ceny Apartamentów aktualizowane są na bieżąco i są dostępne na stronie sopockieapartamenty.com. Klienta obowiązują ceny dostępne w serwisie w dniu rezerwacji.

II. ODBIÓR KLUCZY DO APARTAMENTU 

 1. Klient zobowiązany jest do poinformowania firmy KOI Radosław Irga, najpóźniej na dobę przed przyjazdem, o planowanej godzinie odbioru kluczy do Apartamentu, drogą telefoniczną pod nr tel. +48 516 706 238

 2. Przyjazd Klienta do Apartamentu i odebranie kluczy jest możliwe od godziny 17.00.

 3. Odbiór kluczy ma miejsce w w sejfach zamieszczonych na ścianie cukierni „Jacek Placek” przy adresie ulica 3 – go maja 11. Zgodnie z procedurą wysłaną klientowi na maila oraz smsme. W razie problemów prosimy o kontakt z całodobową obsługą pod numerem +48 516 706 238

III. WYJAZD I PRZEKAZANIE KLUCZY

 1. Klient jest zobowiązany do opuszczenia Apartamentu, w dniu wygaśnięcia rezerwacji, do godz. 11.00 oraz umieszczenie kluczy w sejfie z którego klucz uprzednio był pobrany.

 2. Możliwe jest zamówienie usługi late check-out (płatnej 50% ceny Apartamentu za dobę). Klient jest wówczas zobowiązany opuścić Apartament do godz. 20.00.

 3. Nieuzgodnione przedłużenie godziny opuszczenia Apartamentu równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę.

IV. ZMIANY W REZERWACJI/ANULOWANIE REZERWACJI

 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

 2. Skrócenie pobytu na mniej niż 14 dni przed planowanym przyjazdem zobowiązuje klienta do pokrycia 100% kosztów noclegów, z których zrezygnował.

 3. Firma KOI Radosław Irga zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania rezerwacji bez podania przyczyny, ale nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem przyjazdu Klienta. Wówczas firma KOI Radosław Irga jest zobowiązana do zwrócenia zadatku w wysokości kwoty wpłaconej przez klienta, maksymalnie do 3 dni od dnia powiadomienia Klienta o jej odwołaniu.

 4. Firma KOI Radosław Irga nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany przez Klienta pobyt.

 5. Firma KOI Radosław Irga ma prawo anulować umowę najmu, jeśli wystąpią okoliczności mające charakter siły wyższej lub gdy bezpieczeństwo Klienta oraz jego majątku z powodów niezależnych od firmy KOI Radosław Irga jest zagrożone. Kwoty wpłacane przez Klienta podlegają zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 6. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych, niezależnych od firmy KOI Radosław Irga okoliczności uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z Apartamentu, firma zastrzega sobie prawo do zmiany Apartamentu na inny - o standardzie równym lub wyższym od zajmowanego przez Klienta Apartamentu.

V. OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, obowiązującej w Apartamentach firmy KOI Radosław Irga, w godzinach 22.00 – 6.00. W razie skargi skierowanej do KOI Radosław Irga, osoba reprezentująca firmę, ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu kwoty należności, z tytułu pozostającego okresu rezerwacji. W przypadku zaistnienia konieczności interwencji Policji, z winy Klienta, KOI Radosław Irga pobierze karę pieniężną w wysokości 300 złotych.

 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu palenia w Apartamentach, w przypadku złamania tego zakazu, KOI Radosław Irga ma prawo pobrać karę pieniężną w wysokości 500 złotych.

 3. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Rezydenta o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w Apartamencie, oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu.

 4. Jeśli Rezydent stwierdzi zniszczenia w Apartamencie, bądź braki w wyposażeniu Apartamentu, z karty Klienta zostanie odciągnięta kwota, która stanowi wartość kosztów poniesionych na naprawy bądź wartość brakujących przedmiotów. W sytuacji, gdy wartość poniesionych kosztów napraw, bądź wartość brakujących elementów wyposażenia przekracza wysokość środków na karcie - Klient jest zobowiązany pokryć różnicę.

 5. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Apartamentu, odpowiedniego przechowywania kluczy, oraz nieudostępniania ich osobom trzecim. W przypadku zagubienia lub niezwrócenia kluczy, Klient zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 500 złotych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

 2. W momencie wpłaty zadatku, umowę najmu uważa się za zawartą.

 3. Firma KOI Radosław Irga nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Apartamencie.

 4. Firma KOI Radosław Irga nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie w trakcie pobytu w Apartamencie.

 5. Firma KOI Radosław Irga nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest Apartament, czy przerwami w dostawie mediów (m. in. prądu, wody, c.o.).

 6. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy KOI Radosław Irga a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby KOI Radosław Irga.

VII. DODATKOWE OPŁATY/USŁUGI

 1. Opłata za sprzątanie końcowe Apartamentu wynosi 99 lub 130 złotych w zależności od apartamentu

 2. Opłaty za ponadstandardowe sprzątanie Apartamentu w sytuacji, kiedy Rezydent wyceni usługę na wyższą kwotę niż 95zł. Klient jest zobowiązany uiścić różnicę.

 3. Wypożyczenie wanienki dla dziecka: 30 złotych (opłata jednorazowa)

 4. Wypożyczenie fotelika do karmienia dla dziecka: 30 złotych (opłata jednorazowa).

 5. Dostawienie łóżeczka dla dziecka: 50 złotych (jednorazowo).

 6. Dostawienie łóżka dla osoby dorosłej: 50 złotych (za dobę).

 7. W niektórych Apartamentach dopuszczalny jest pobyt ze zwierzętami, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z KOI Radosław Irga.

 8. Zgodnie z uchwałą nr X/184/2019 Rady Miasta Sopotu z dnia 22 października 2019 r., firma KOI Radosław Irga, ma obowiązek pobierać opłatę uzdrowiskową w wysokości 4,45 zł za każdą dobę od osoby.

 9. Zgodnie z uchwałą nr XV/323/19 Rady Miasta Gdańsk z dnia 24 października 2019 r., firma KOI Radosław Irga, ma obowiązek pobierać opłatę miejscową w wysokości 2,31 zł za każdą dobę od osoby.

 10. Zgodnie z uchwałą nr XIII/426/19 Rady Miasta Gdynia z dnia 23 października 2019 r., firma KOI Radosław Irga, ma obowiązek pobierać opłatę miejscową w wysokości 2,31 zł za każdą dobę od osoby.