Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z usług najmu Apartamentów znajdujących się w Sopocie za pośrednictwem serwisu www.sopockieapartamenty.pl firmy KOI Radosław Irga.

I. REZERWACJA APARTAMENTU

 1. Rezerwacja następuje po konsultacji telefonicznej lub mailowej i potwierdzeniu przez pracownika firmy dostępności wybranego apartamentu,lub po bezpośredniej rezerwacji na www.sopockieapartamenty.pl
 2. Klient otrzymuje informację zwrotną w postaci potwierdzenia wstępnej rezerwacji, w której zawarte są wszelkie informacje dotyczące płatności – wysokości i terminu wpłaty kaucji.
 3. Aby otrzymać potwierdzenie rezerwacji, należy wpłacić kaucję w wysokości 500 – 1000 złotych, w zależności od standardu Apartamentu oraz długości rezerwacji. Przesłanie kaucji jest równoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji.
 4. Kaucja podlega zwrotowi po zdaniu kluczy. Zostanie ona przelana na konto Klienta, z którego została dokonana wpłata kaucji.Kaucja nie podlega zwrotowi jeżeli w Apartamencie stwierdzi się uszkodzenia nie wynikające z normalnego użytkowania Apartamentu.
 5. Dokonując rezerwacji online za pomocą strony internetowej www.sopockieapartamenty.com klient zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 10 % rezerwacji. Pozostałe 90% oraz kaucja zostanie pobrana w dniu przyjazdu podczas zameldowania.
 6. Dokonując rezerwacji na stronie internetowej www.sopockieapartamenty.pl, Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu sopockieapartamenty.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 7. Minimalny okres rezerwacji w sezonie wysokim to 3 noclegi. Rezerwacja krótszego pobytu możliwa jest gdy stanowi ona przedłużenie istniejącej rezerwacji lub gdy kończy się w dniu rozpoczęcia kolejnej rezerwacji.
 8. Ceny Apartamentów dzielimy na dwa sezony:

  Sezon niski:
  15.IX – 15.VI z wyłączaniem długich weekendów, świąt i w trakcie trwania dużych imprez na terenie Trójmiasta.

  Sezon wysoki:
  15.VI – 15.IX oraz długie weekendy, święta i w trakcie trwania dużych imprez na terenie Trójmiasta.
  8. Do przekazania i odbioru kluczy do Apartamentów firma KOI Radosław Irga upoważnia Rezydenta.


II. ODBIÓR KLUCZY DO APARTAMENTU

 1. Klient zobowiązany jest do poinformowania firmy KOI Radosław Irga najpóźniej na dobę przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy do Apartamentu drogą telefoniczną pod nr tel. +48 500 702 904.
 2. Przyjazd Klienta do Apartamentu i odebranie kluczy odbywają się od godziny 15.00. W przypadku odbioru kluczy po godz. 22.00 (po uprzednim poinformowaniu firmy KOI Radosław Irga), Klient zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 50 złotych.
 3. Odbiór kluczy następuje w biurze przy ul. 3 maja 47 (wejście od ulicy Łokietka). Klient zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport) i uiszczenia gotówką reszty należności za pobyt.
 4. Klucze zostają wydane dopiero po dokonaniu w/w formalności.
 5. Rezydent ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy Klient:
  - nie posiada ważnego dowodu tożsamości;
  - znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  - zachowuje się w sposób agresywny.


III. WYJAZD I PRZEKAZANIE KLUCZY

 1. Klient jest zobowiązany do opuszczenia Apartamentu w dniu wygaśnięcia rezerwacji do godz. 11.00. Jest możliwość opuszczenia Apartamentu w późniejszych godzinach, jeśli na dany Apartament nie dokonano żadnej rezerwacji na następny dzień.
 2. Prosimy o zdanie kluczy do naszego biura przy ul. 3 maja 47 (wejście od ul. Łokietka) w Sopocie.
 3. Możliwe jest zamówienie usługi late check-out płatnej 50% ceny Apartamentu za dobę. Klient jest wówczas zobowiązany opuścić Apartament do godz. 20.00.
 4. Za przekazanie kluczy firmie KOI Radosław Irga w godzinach późniejszych Klient będzie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 50 złotych.
 5. Nieuzgodnione przedłużenie godziny opuszczenia Apartamentu równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę.


IV. ZMIANY W REZERWACJI / ANULOWANIE REZERWACJI

 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym niż 60 dni przed planowanym przyjazdem, wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi.
 2. Kaucja zostanie zwrócona w przypadku przełożenia rezerwacji na inny wybrany i dostępny termin w bieżącym roku kalendarzowym. Zmiany można dokonać pod warunkiem zachowania pierwotnej długości pobytu oraz ceny (możliwość zmiany również na droższy Apartament), na minimum 30 dni przed planowanym terminem pobytu. Chęć przełożenia rezerwacji wymaga przesłania maila na radoslaw.irga@wp.pl z anulacją obecnej rezerwacji, podaniem nowego terminu i nazwy wybranego Apartamentu. Zmiany dokonywane są wyłącznie za zgodą firmy KOI Radosław Irga.
 3. Skrócenie pobytu na mniej niż 14 dni przed planowanym przyjazdem zobowiązuje klienta do pokrycia 100% kosztów noclegów, z których zrezygnował.
 4. Firma KOI Radosław Irga zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania rezerwacji bez podania przyczyny, ale nie później niż 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu Klienta. Wówczas firma KOI Radosław Irga jest zobowiązana do zwrócenia kaucji Klientowi maksymalnie do 3 dni od dnia powiadomienia Klienta o jej odwołaniu.
 5. W przypadku, gdy firma KOI Radosław Irga odwoła rezerwację bez podania przyczyny w terminie krótszym niż 14 dni, jest zobowiązana zwrócić kaucję Klientowi w podwójnej wysokości.
 6. Firma KOI Radosław Irga nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany przez Klienta pobyt.
 7. Firma KOI Radosław Irga ma prawo anulować umowę najmu, jeśli wystąpią okoliczności mające charakter siły wyższej lub gdy bezpieczeństwo Klienta oraz jego majątku z powodów niezależnych od firmy KOI Radosław Irga jest zagrożone. Kwoty wpłacane przez Klienta podlegają zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
 8. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych, niezależnych od firmy KOI Radosław Irga okoliczności uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z Apartamentu, firma zastrzega sobie prawo do zmiany Apartamentu na inny o standardzie równym lub wyższym od zajmowanego Apartamentu.


V. OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w Apartamentach firmy KOI Radosław Irga w godzinach 22.00 – 6.00. W razie skargi skierowanej do KOI Radosław Irga, osoba reprezentująca firmę ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji. W przypadku zaistnienia konieczności interwencji Policji z winy Klienta, KOI Radosław Irga pobierze karę pieniężną w wysokości 300 złotych.
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu palenia w Apartamentach, w przypadku złamania tego zakazu, KOI Radosław Irga ma prawo pobrać karę pieniężną w wysokości 200 złotych.
 3. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Rezydenta o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w Apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu.
 4. Jeśli Rezydent stwierdzi zniszczenia w Apartamencie bądź braki w wyposażeniu Apartamentu, z kaucji Klienta zostanie odciągnięta kwota, która stanowi wartość poniesionych kosztów na naprawy bądź wartość brakujących przedmiotów. W sytuacji, gdy wartość poniesionych kosztów napraw bądź wartość brakujących elementów wyposażenia przekracza wartość kaucji, Klient jest zobowiązany pokryć różnicę.
 5. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Apartamentu, oraz odpowiedniego przechowywania kluczy bez dostępu do nich osób trzecich. W przypadku zagubienia lub niezwrócenia kluczy Klient zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 150 złotych.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 2. W momencie wpłaty kaucji umowę najmu uważa się za zawartą.
 3. Za rzeczy pozostawione w Apartamencie firma KOI Radosław Irga nie odpowiada.
 4. KOI Radosław Irga nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie w trakcie pobytu w Apartamencie.
 5. Firma KOI Radosław Irga nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytułowany jest Apartament, przerwami w dostawie mediów (m. in. prądu, wody, c.o.).
 6. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy KOI Radosław Irga a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby KOI Radosław Irga.


VI. DODATKOWE OPŁATY/USŁUGI

 1. Sprzątanie końcowe Apartamentu w wysokości 90 złotych.
 2. Opłaty za ponadstandardowe sprzątanie Apartamentu w sytuacji, kiedy Rezydent wyceni usługę na wyższą kwotę niż 90zł. Kwota ta zostanie potrącona z kaucji.
 3. Wypożyczenie wanienki dla dziecka 30 złotych za sztukę - opłata jednorazowa .
 4. Wypożyczenie fotelika do karminie dla dziecka 30 złotych za sztukę - opłata jednorazowa.
 5. Dostawienie łóżeczka dla dziecka 30 złotych - opłata jednorazowa.
 6. Dostawienie łóżka dla dziecka do 12 roku życia - 50 złotych - opłata jednorazowa.
 7. Dostawienie łóżka dla osoby dorosłej - 80 złotych - opłata jednorazowa.
 8. W niektórych Apartamentach dopuszczalny jest pobyt ze zwierzętami, po wcześniejszym porozumieniu z Koi Radosław Irga.
 9. Firma KOI Radosław Irga oferuje pomoc w zorganizowaniu transportu z lotniska do Apartamentu. Koszt usługi:
  - do 4 osób 100 złotych,
  - do 8 osób 100 złotych.
 10. 47. Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/455/2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 8 listopada 2013 r., firma KOI Radosław Irga pobiera opłatę uzdrowiskową w wysokości 4,20 zł za każdą dobę. Opłata uzdrowiskowa wynosi 50 % stawki ustalonej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (konieczność okazanie dokumentu potwierdzającego, że dana osoba jest osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności). Opłata uzdrowiskowa wynosi 10 % stawki ustalonej dla inwalidów i kombatantów wojennych (konieczność okazania dokumentu potwierdzającego, że dana osoba jest kombatantem bądź inwalidą wojenny).